Επισκόπηση

Χαρακτηριστικά + Πλεονεκτήματα

  • Ready to use in 30 seconds
  • Ðåñéóôñïöéêüò ìç÷áíéóìüò 180⁰ - ÐåñéóôñÝöåé ôçí êåöáëÞ ôïõ áôìïêáèáñéóôÞ êÜíïíôáò ìáíïýâñåò ãýñï áðü Ýðéðëá êáé óôåíÜ ðåñÜóìáôá.
  • Easy Glide™ microfibre pad for ultimate pick up performance, lasts over 100 wash cycles
  • Removable, easy to fill water tank – just add tap water. In-built water filtering system protects the steam-mop™ from limescale for longer life
  • Safe to use on all sealed floor surfaces, killing 99.9% of germs and bacteria without chemicals
  • Óïýðåñ èåñìáéíüìåíï áôìü ðïõ óçìáßíåé ðùò ôï ðáôþìáôá èá óôåãíþóåé óå ëßãá äåõôåñüëåðôá.
Black and Decker - EL EPP Steam Mop - FSM1615

Τεχνικά χαρακτηριστικά προϊόντος

Τύπος Προϊόντος Steam-Mop
Χρήση Καθαρισμός Δαπέδου
Τύπος Δαπέδου Για όλα τα ξύλινα πατώματα
Ενεργειακή Κλάση 1300 W
Βάρος 2.7 κιλά
Μήκος καλωδίου 6 μέτρα
?nuiio Aiaiii?o 30 sec
Επιθέματα Μικροϊνών 2
Χρώμα White
Ic?aieoiuo Aoiiy Αυτόματος Ατμός
Όρθια Τοποθέτηση Όχι
Eae?aei ?io a?aeaoean?iaoae ayeiea No
?iaaeic Ianiy No
Oyoocia Anti calc Yes
?iaaeic aai?oiaoio ianiy No
Ony?a aea enYiaoia ooii oi??i No
Aeaeu?oco On/off Ναι
Variable Steam Yes
Breakable (Fragile) No
Stream Temperature 85 °C
Steam Cleaner Type Not Classified
Χρόνος λειτουργίας 14 min
Χρήσεις
  • Ãéá âáèý êáèáñéóìü óå üëá ôá óêëçñÜ ðáôþìáôá.
Περιλαμβάνει
  • 2x microfibre pads

Προς το παρόν δεν υπάρχουν διαθέσιμες αξιολογήσεις για το προϊόν.